سنتز و آماده سازی پودر MoSi2 جهت استفاده در فرآیند پاشش حرارتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مواد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مواد، اصفهان