اثر آلومینیوم بر رفتار رشد دانه برنج 30-70 حاوی آهن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مربی، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان