بررسی سنتز فاز β-SiAlONاز پیش سازه نانوکامپوزیت (پلی4 - وینیل پیریدین / (Al-SBA-15، توسط فرآیند احیاء کربوترمال و نیتریداسیون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مهندسی مواد، اصفهان

3 استاد، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسی مواد، تهران