بررسی اثر غلظت کلرید منیزیم درمیکروساختار و خواص استحکامی سیمان اکسی کلرید منیزیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان