تأثیر فرآیند VAR بر خواص مکانیکی، اتم‌های گازی و آخال های موجود در آلیاژ18Ni-9Co-5Mo تولید شده به روش VIM

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران