مقایسه خواص نانوپودر اکسید آلومینیوم سنتز شده در کوره و مایکروویو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی واحد یزد

2 دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 استادیار پژوهش، جهاد دانشگاهی واحد یزد