مقایسه کامپوزیت آلومینا- اسپینل ساخته شده به صورت درجا به روش ریخته-گری ژلی با آلومینا، هیدروکسید منیزیم و استات منیزیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 استادیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج