مقایسه خواص فیزیکی- شیمیایی پوشش‌ نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال- دی اکسید تیتانیم و زیست فعالی آنها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف‌آباد

2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

3 استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان