ارزیابی الکتروشیمیایی خوردگی جوش های ترمیمی فولاد زنگ نزن 17-4 PH در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز