بررسی اثر Li2O بر خواص شیشه- سرامیک ها بر پایه TiO2 – F – (Li2O) K2O - B2O3 - MgO- Al2O3 - SiO2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف