تولید چدن خاکستری مغزه گذاری شده با سیم آلومینیوم به روش فوم هدر رفته و بررسی ترکیبات بین فلزی ایجاد شده در اطراف مغزه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 مسئول گروه کارشناسی بخش فرآیندهای ریخته گری، شرکت ساپکو، تهران