تأثیر مقدار آلومینیوم و مواد افزودنی بر خواص مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری فریت نیکل آلومینیوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی