بررسی وابستگی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Zn20Cu - تولید شده از پودر پیش آلیاژی به تغییرات جزئی دمای تف جوشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز