تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد