اثر pH بر سنتز نانوپودر آلومینا تولید شده به روش شیمی تر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار، گروه مواد، دانشگاه تربیت مدرس