تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش سنتز احتراقی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد