تشکیل دانه های با ابعاد نانو و تکامل بافت حین نورد تجمعی ورق مسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان