بررسی تاثیر عناصر نیکل، مولیبدن، مس و کربن بر روی سختی، دانسیته و خواص ریزساختاری قطعات فولادی ساخته شده به کمک روش متالورژی پودر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 کارشناسی ارشد، مجتمع مواد پیشرفته