تولید نانوکامپوزیت Ni-TiCبه روش الکتروشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان