اثر فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش های NiCrAlY

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 عضو هیأت علمی مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 محقق مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 استادیار، مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران