اثر افزودن Nb بر تشکیل ترکیب بین فلزی Mg2Ni نانوکریستال و بررسی خواص الکتروشیمی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری متالورژ‍ی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشگاه تهران