ارائه روشی برای تولید آلیاژ مس- کروم با میزان حلالیت بالای کروم در زمینه مس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 مربی، پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان