بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات فریت با ترکیب تولید شده به روش مایسل معکوس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 2- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر