بررسی و پیشبینی مدول یانگ در نانولولههای کربنی تک لایه با بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی