سنتز نانولوله های کربنی چند دیواره به روش مکانوترمال برای استفاده در نانوکامپوزیت ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

2 دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج