اثر تف‌جوشی بر سختی و ساختار آلیاژهای Cu-Zr تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، گروه مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان