تأثیر میزان گرافیت و رزین بر خواص دیرگدازهای دولوما گرافیتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

4 استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی