تأثیر افزودن یون کروم بر آنالیز فازی، ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنه های هگزافریت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان

3 کارشناس ارشد تحقیقات شرکت سرامیک نوین سپاهان

4 کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا