تأثیر عملیات حرارتی و اندازه ذره بر تغییرات فازی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز