تعیین شرایط بهینه در استخراج رنیوم از محلول لیچینگ غبار تشویه مولیبدنیت به وسیله رزین تعویض یونی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد