بررسی و مطالعه ریزساختار پوشش فولاد زنگ نزن L۳۱۶ ایجاد شده به روش پاشش شعله ای و تأثیر فاصله اسپری بر روی ریزساختار پوشش

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد