بررسی تأثیر سیکل عملیات حرارتی و ترکیب شیمیایی بر استحکام گسیختگی عرضی و ریزساختار بهینه هاردمتال‌های WC-CO

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران