تأثیر تشکیل گرافیت بر خواص سایشی کامپوزیت Fe-TiC حاوی 6 درصد حجمی کاربید تیتانیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی