ارائه معیار جدیدی برای ارزیابی پارگی گرم آلیاژهای ریختگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان