بررسی اثر افزودنی ها به سرباره جهت جلوگیری از خوردگی نسوز منیزیت– کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد نجف آباد