ارتقاء خواص مکانیکی و مقاومت به‌خوردگی تنشی آلومینیوم 7075 به‌وسیله نورد و عملیات پیرسازی دو مرحله‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

2 استادیار مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی