تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده علم مواد و مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، دانشکده علم مواد و مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند