شبیه سازی دینامیک مولکولی ذوب آلیاژ منظم و نامنظم Ag-Au

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه زنجان