تخمین ضریب اصطکاک برخی روانکارها توسط آزمایش حلقه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی