ساخت و بررسی خواص سایشی نانوکامپوزیت Al6061/CNT

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان