بررسی عمق نفوذ کربن و جریان گاز در فرایند کربن دهی گازی توسط یک مدل عددی سه بعدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی