بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور مشهد

3 استاد، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد