بررسی پایداری حرارتی شیشه سیلیکون اکسی کاربید سنتز شده به روش سل- ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد