مورفولوژی و سینتیک فولاد ساده کربنی توسط H2S در 823 تا 923 کلوین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه متالورژی ومواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

2 استاد دانشکده متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف