بررسی سنتز ولاستونیت از ضایعات آهکی سنگبری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا