بهینه نمودن شرایط عملیات حرارتی آستمپرینگ چدن نشکن همگن‌شده توسط عملیات حرارتی همگن‌سازی از طریق ذوب‌جزئی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 عضو هیات علمی دانشکده مواد دانشگاه تهران