بررسی رفتار حرارتی آرژیلیت مصرفی در صنعت نسوز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌شهر مجلسی