مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 ساخته شده با روش ترموشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران