ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه مواد و متالورژی دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد