بررسی اثر زمان آنیلینگ بر حلالیت عناصر آلیاژی و اندازه دانه درآلیاژ CuZn40Al1

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانش‌آموخته کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان